Přihlášení

ročník 2024
Registrace v tomto ročníku byla ukončena
Každý účastník je povinen vyplnit registraci OSOBNĚ. V případě, že je mladší 18 let, vyplní registraci jeho zákonný zástupce. Úspěšná registrace bude potvrzena na e-mail, který účastník uvede při registraci. Pokud se nebudete moci akce zúčastnit, dejte prosím vědět na tel.: 723 881 081.

Účast NoclehPokud se na akci chystá skupina více lidí, je nutné to předem nahlásit na tel.: 723 881 081Osobní údaje, které jste společnosti Posázaví o.p.s. poskytli, budou shromážděny, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlasím, že:
 1. hlavní (a poslední) slovo má vždy organizátor akce:
  1. určí vedoucího každého úseku, který bude koordinovat úklid na vodě i souši
  2. bez jeho vědomí se nikdo v nasmlouvaném zařízení neubytuje
  3. může pro porušení pravidel (nekázeň, alkohol) účastníka z akce vyloučit
 2. počet dobrovolníků na každém úseku může být omezen na 50 lidí a 15 lodí, přednost mají místní, o odmítnutí budou zájemci informováni
 3. v každé lodi pojedou vždy dva dobrovolníci (výjimku mají pouze vodácký doprovod nebo speciálně určené „nákladní“ lodě)
 4. účast na akci je čistě dobrovolnická, bez nároku na odměnu (kromě trička a dobrého pocitu)
 5. sesbíraný odpad budeme třídit
 6. budeme minimalizovat i množství plastového odpadu, který sami vyprodukujeme
 7. ubytování zajistíme pouze ve dnech konání akce (nikoli předem a po jejím skončení)
 8. budeme dbát na dodržování časového harmonogramu
 9. během úklidu je zapovězena konzumace alkoholu
 10. podoba akce bude záviset na aktuální hygienické situaci

Prohlašuji, že:
 1. Jsem si vědom/a toho, že programem akce je fyzicky namáhavá činnost, probíhající v terénních venkovních podmínkách a koná se za každého počasí.
 2. Nemám žádné závažné zdravotní omezení.
  (Pokud ano, poraďte se před začátkem akce se svým lékařem. Do pole jiná prosím napište případná drobná zdravotní omezení, diety či alergie a léky, které pravidelně užíváte.)
 3. Jsem si vědom/a toho, že programem akce je činnost, při které může dojít k úrazu, a proto se zavazuji:
  • Důsledně se řídit pokyny vedoucího úseku, dodržovat stanovený program a řádně používat předepsané pomůcky (záchranná vesta, ochranné rukavice, ochranné a hygienické pomůcky). Při pohybu na pozemních komunikacích se zavazuji dodržovat předpisy silničního provozu.
  • Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit mé zdraví, zejména požívání alkoholu či jiných omamných látek.
  • Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky akce.
 4. Jsem si vědom/a plné odpovědnosti za chování své i svých nezletilých dětí, případně dětí svěřených mi do péče, a to v průběhu celé akce.
 5. Jsem si vědom/a, že společnost Posázaví o.p.s. neručí za ztrátu osobních a cenných věcí.
 6. Jsem si vědom/a, že se na akci pořizují fotografie a videozáznamy pro účely dokumentace, reportáží a prezentace akce ČŘS na webových stránkách a sociálních sítích a uděluji svolení s jejich zveřejněním.

Tipovací soutěž!
Prostřednictvím registrace se můžete zúčastnit rychlé tipovací soutěže o netradiční cenu, a tou je putovní "zlatý odpaďák". Hledáme výherce, který nejlépe odhadne „Kolik kusů bot nalezneme na 90km úseku v průběhu letošního úklidu řeky Sázavy?" Dále si tipni, kterých bot bude víc – pravých, nebo levých? Po skončení akce dojde k vyhodnocení soutěže. Hodně štěstí :)Těší se na Vás organizační týmy jednotlivých úseků.

Posázaví o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČ 27129772

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe